Slepen

In 2012 is er een melding geweest dat er niet meer met leden op de Waal gesleept zou mogen worden. Hier is navraag naar gedaan en het RPR stelt ondermeer het volgende:

Artikel 1.01
Betekenis van enige uitdrukkingen

In dit reglement wordt verstaan onder :

a) schip : een binnenschip met inbegrip van een klein schip en een veerpont, evenals een drijvend werktuig en een zeeschip;

b) motorschip : een schip dat gebruik maakt van zijn eigen mechanische middelen tot voortbeweging, met uitzondering van een schip waarvan de motor slechts wordt gebruikt voor het zich verplaatsen over een kleine afstand (bijvoorbeeld in havens of op laad- en losplaatsen) of ter verbetering van zijn bestuurbaarheid wanneer het wordt gesleept of geduwd;

c) samenstel : een sleep, een duwstel of een gekoppeld samenstel;

d) sleep : een samenstel van een of meer schepen, drijvende inrichtingen of drijvende voorwerpen, dat door een of meer motorschepen wordt gesleept; deze laatsten maken deel uit van het samenstel;

m) klein schip : een schip waarvan de maximale lengte van de romp, zonder het roer en de boegspriet, minder is dan 20 m, met uitzondering van :

— een schip dat is gebouwd of ingericht om andere dan kleine schepen te slepen, te duwen of langszijde vastgemaakt mede te voeren;
— een schip dat meer dan 12 passagiers mag vervoeren;
— een veerpont;
— een duwbak;

Artikel 1.02
Schipper

1. Een schip alsmede een drijvend voorwerp moet zijn gesteld onder het gezag van een persoon die de daartoe vereiste bekwaamheid bezit. Deze persoon wordt hierna aangeduid als schipper. De schipper wordt geacht deze bekwaamheid te hebben, indien hij houder is van een schipperspatent voor het riviergedeelte waarop hij vaart en voor het soort schip dat hij voert.

2. Een samenstel moet eveneens onder het gezag van een schipper zijn gesteld, die de daartoe vereiste bekwaamheid bezit. In geval van een gekoppeld samenstel behoeft slechts deze schipper houder te zijn van het schipperspatent voor het riviergedeelte waarop hij vaart. De schipper van het motorschip dat hoofdzakelijk voor het voortbewegen zorgt is de schipper van het samenstel. Wanneer meer dan een schip hoofdzakelijk voor het voortbewegen dient, moet de schipper van het samenstel tijdig worden aangewezen. Indien een duwstel door twee duwboten naast elkaar wordt voortbewogen, is de schipper van de duwboot aan stuurboord de schipper van het samenstel.

3. Schepen van een duwstel, met uitzondering van de duwboot, behoeven geen schipper te hebben, maar zij zijn gesteld onder het gezag van de schipper van de duwboot. Wanneer zich in een gekoppeld samenstel een duwbak bevindt, kan de schipper van dit samenstel tegelijkertijd de functie van schipper van de duwbak vervullen.

4. Tijdens de vaart moet de schipper aan boord zijn; de schipper van een drijvend werktuig moet tevens aan boord zijn wanneer het werktuig in bedrijf is.

Artikel 1.04
Algemene plicht tot waakzaamheid

De schipper moet, ook bij ontbreken van uitdrukkelijke voorschriften in dit reglement, alle voorzorgsmaatregelen nemen die door de algemene plicht tot waakzaamheid en door goede zeemanschap worden gevorderd, teneinde met name te voorkomen dat :

a. het leven van personen in gevaar wordt gebracht;

b. schade wordt veroorzaakt aan andere schepen of aan drijvende voorwerpen, aan oevers of aan werken en inrichtingen van welke aard ook die zich in de vaarweg of op de oevers daarvan bevinden;

c. hinder voor de scheepvaart ontstaat;

d. het milieu in ernstige mate kan worden beïnvloed. ̈

Artikel 1.06
Gebruik van de vaarweg

Onverminderd de artikelen 8.09, 9.02, tiende lid, 10.01, 10.02, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04 en 11.05 moeten de lengte, de breedte, de hoogte boven water, de diepgang en de snelheid van een schip of een samenstel verenigbaar zijn met de karakteristiek en de afmetingen van de vaarweg en van de kunstwerken.

Artikel 1.09
Bediening van het roer

1. Tijdens de vaart moet het roer worden bediend door ten minste een daartoe bekwaam persoon die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.

2. De voorwaarde aangaande de leeftijd geldt niet voor kleine schepen zonder motor.

Deze artikelen samenvattend komt het er op neer dat er kans is dat je op sommige wateren niet met een vlet mag komen (al dan niet in een sleep), maar dat een vlet in de sleep altijd bemand dient te zijn.